Nyereményjáték

„Pannonhalma Élmény – Tavaszi nyereményjáték”
elnevezésű Facebook hírlevél-feliratkozási nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

 1. A játék szervezője

„Pannonhalma Élmény – Tavaszi nyereményjáték” elnevezésű Facebook hírlevél-feliratkozási játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Pannonhalmi Főapátság Vagyonkezelő Kft. (székhely: 9090 Pannonhalma, Vár 1. adószám: 13618267-2-08; kapcsolattartási emailcím: hivatal@osb.hu; telefonszám: 96/570-100) (továbbiakban: „Szervező”). A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A játékban történő részvétel feltételei

2.1 A Játékban kizárólag azon magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, magyar állampolgár, a 2.6 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 4. pontjában meghatározott időtartama alatt a https://www.facebook.com/pannonhalmaelmeny/domain alatti hírlevél-feliratkozási „nyereményjáték” Facebook tartalomban megadott linken keresztül vesz részt a Játékban, és ennek során a Szervező nyereményjátékra vonatkozó Facebook bejegyzését (post-ját) kommenteli, és ezzel egyidejűleg feliratkozik Szervezőhírlevelére (a továbbiakban: ”Játék”), ezzel egyúttal elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.

 

2.2 A Játékosok kizárólag a saját adataikkal vehetnek részt a Játékban. A Játék időtartama alatt egy Játékos egyszer tud a Játékban részt venni.  Amennyiben a Játékos nem a saját maga által regisztrált Profillal és emailcímével vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, Profil-, és emailcímhasználat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősséget kizár.

 

2.3 A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint pl. (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2.4 Amennyiben a Játékos jelen nyereményjátékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. Amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen előírások, avagy a játékkiírás feltételeinek, úgy a Szervező jogosult a Játékost a Nyereményjátékból kizárni.

 

2.5 A Játékból ki vannak zárva a Szervező (Pannonhalmi Főapátság Vagyonkezelő Kft. és valamennyi leányvállalata, valamint a Bencés Ásványvízpalackozó Kft., a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság és érdekeltségébe tartozó valamennyi társaság és társintézmény) vezető tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottjai és ezen személyek Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott fogalom szerinti közeli hozzátartozói, akik a következő személyek: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

 1. A játék leírása

3.1 A Játékos a 2.1. pontban leírtak szerint a Játék időtartama alatt a Szervező Facebook oldalán keresztül a nyereményjátékra vonatkozó bejegyzést kommenteli, és ezzel egyidejűleg a Facebook bejegyzésben megadott linken keresztül a Szervező hírlevelére nevének és emailcímének megadásával feliratkozik. A Nyertesek a Facebook bejegyzést kommentelő és ezzel egyidejűleg a Facebook tartalomba ágyazott linken keresztül hírlevélre feliratkozó Játékosok közül kerülnek (a továbbiakban: „Nyertes”) kisorsolásra.

 

3.2 A játék időtartama: a Játék 2020. április 01. napján 17:00 óra 00 perctől 2020. május 31. napján 23 óra 59 percig tart. A Játék kezdete előtt és befejezését követően érkezett feliratkozások és kommentek a Játékban nem vesznek részt.

 1. A játék menete, nyeremények, sorsolás

4.1 Azon Játékosok között, akik a tartalomba ágyazott linken keresztül hírlevélre feliratkoznak, a Szervező összesen két alkalommal, a véletlenszerűség elvének eleget tevő alkalmazás segítségével kisorsol a Játékosok között sorsolásonként 1 (egy) db ajándékcsomagot, azaz összesen 2 x 1 (egy) db ajándékcsomagot (a továbbiakban: „Nyeremény”). Egy ajándékcsomag tartalma:

 • 1 db Lavandis kézkrém levendula- és szőlőmagolajjal
 • 1 db Lavandis szappan levendulaolajjal
 • 1 db Pannonhalmi csokoládéválogatás trüffel trióval (gyógynövényes étcsokoládé, levendulás tejcsokoládé, zsályás fehércsokoládé, valamint fehér-, rozé- és vörösboros trüffelgolyó)
 • 1 db Vis Vitalis szénsavmentes ásványvíz 0,6l
 • 1 db családi belépőjegy a Pannonhalmi Főapátságba 4 fő részére (amely felhasználható 2021. június 5-ig)

 

4.2 Az egy Játékos általi többszöri feliratkozás, megosztás vagy több komment írása a tartalom alá nem növeli a Játékos esélyeit, egy Játékos csak egyszer vesz részt a sorsoláson.

 

4.3 Az 5.1 pontban írt Nyeremény sorsolásának időpontja: 2020. május 5. 10:00 óra és 2020. június 5. 10:00 óra. A 2020. május 5. napján történő sorolás a 2020. április 1. és 2020. április 30. között, míg a 2020. június 5. napján történő sorolás a 2020. május 1.  és 2020. május 31.  között a Facebookon keresztül kommentet elküldő és ezen keresztül a Szervező hírlevelére feliratkozott játékosok között történik.

 

4.4 A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem váltható. A nyereményekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező az irányadó jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A sorsolás nem nyilvános. A szervező sorsolásonként egy nyertest sorsol az érvényesen jelentkezett Játékosok közül.

 

4.5 A Szervező a 5.1 pontban részletezett sorsolásokon összesen 2 darab tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel, vagy a Nyereményt nem veszi át vagy bármely más okból a Játékból kizárásra kerül.

 1. Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

5.1 A Szervező a sorsolás időpontját követő 3 (három) órán belül a Facebook oldalon posztban meghirdeti a nyertes Játékosok nevét. A Nyerteseknek az Értesítés kézhezvételét követő 1 (egy) napon belül kötelesek a Szervező részére e-mailben elküldeni a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat (teljes név, cím, telefonszám). Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn belül az Értesítésre semmilyen formában nem reagál, úgy kizárásra kerül és a Szervező tartaléknyertest jelöl ki. A Nyereményt a Szervező előre egyeztetett időpontban postai úton juttatja el a Nyerteshez. A Nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében.  A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a bármely okból a megjelölt határidőben át nem vett Nyereményről a sorrendben következő tartaléknyertest értesítse.

 

5.2 A Szervező kizárhatja a Játékból azt a Nyertest, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Profilja nem valós, hiányos vagy téves, vagy a Nyertes egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja.

 1. Adatvédelem, vegyes rendelkezések

6.1 A Játékos a Facebookon keresztül általa írt kommenttel, illetve hírlevélre történő feliratkozással  kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Profilján megadott személyes adatokat a Szervező Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.  A Játék lebonyolítása során Szervező adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

6.2 A Játékosok  a Játékban történő résztvétellel, így a Szervező nyereményjáték posztjának kommentelésével és a hírlevélre történő feliratkozással egyidejűleg tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

– nyertesség esetén a Facebook profiljukban megadott nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza Facebook oldalán;

– valamint nyertesség esetén a Játékos köteles megadni a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat: teljes név, cím, telefonszám, mely adatokat a Szervező csak a Nyeremény kézbesítésének megvalósulásáig kezel és tárol. Az adatok ezután törlésre kerülnek.

 

6.3 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. A szolgáltatott adatok kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra.

6.4 A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a Szervező Facebookon vagy emailen keresztüli értesítésével a Játék teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni.

 

Adatkezelés és adatvédelem

6.5 A Játékosok személyes adatait a Szervező célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra, a sorsolással, a nyertesek nevének a Szervező Facebookoldalán oldalán történő megjelenítésével és a nyereményátadás lebonyolítása céljából kezeli.

6.6 A nyereményjátékban való részvétel feltétele jelen Játékszabályzat elfogadása.

6.7 A Játékra vonatkozó Adatkezelési tájékoztató jelen Játékszabályzat mellékletében található. A Játékkal kapcsolatos adatkezelés rövid bemutatása:

– a kezelt adatok köre és az érintettek kategóriája: valamennyi Játékos részéről a Facebookprofil, név, továbbá a Nyertesek részéről vezeték- és keresztnév, lakcím, telefonszám.

– Az adatkezelés célja: A nyereményjátékban való részvétel, azzal kapcsolatos kommunikáció, nyertes nevének megjelenítése a Szervező hivatalos Facebook oldalán, nyereményátadás lebonyolítása funkciójának betöltése.

– Az adatkezelés jogalapja: a Játékosok önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja). A Játékban való részvétel feltétele a fenti személyes adatok megadása.

– Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az adatokat a játék végéig, azaz a sorsolás lebonyolításáig, valamint a nyertesek esetében a nyeremény-átvételi folyamat végéig kezeli.

– adatfeldolgozás, adattovábbítás: a Szervező az érintettek személyes adatait harmadik személy részére nem továbbítja, illetve a nyereményjáték lebonyolításához további külsős személyt/vállalkozást, mint Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

6.8 A Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A Játékos bármikor visszavonhatja hozzájárulását, a Szervező Facebookon vagy emailen keresztül történő értesítése alapján. Ez esetben a Szervező haladéktalanul, legkésőbb három munkanapon belül törli a Játékos személyes adatait a nyereményjátékon résztvevők közül.

 

6.9 A Játékos a Játékban az Adatkezelési Tájékoztató ismeretében vesz részt, továbbá a részvétellel elfogadja az abban foglaltakat. A játékban való részvétel feltétele a Játékos által a fenti személyes adatainak önkéntes megadása, és ezáltal a hozzájárulása a személyes adatainak a Játék lebonyolítása céljából történő kezeléséhez.

 1. Felelősség

7.1 A Szervező, kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére, tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező, kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

7.2 A Szervező kizár mindenféle kártérítési igényt, a Játékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését. A Játékos által megadott helytelen, pontatlan, késedelmes vagy nem valós adatokért a következményeket maga a Játékos viseli. Az adatok helytállóságát a Játék során vagy azt követően nem áll módjában ellenőrizni, ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli

 

7.3 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt (ide értve a részvételi szabályokat, a Játék időtartamának lerövidítését vagy meghosszabbítását és egyéb változtatásokat). indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. A jelen játékszabályzatot és annak esetleges módosításait közzéteszi a https://www.facebook.com/pannonhalmaelmeny/ weboldalán. A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.

 

7.4 A Játékos a Játékban való részvétellel a játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi és elfogadja. Amennyiben a Játékkal kapcsolatosan további kérdése van, illetve panasszal vagy bármely egyéb célból további felvilágosításra van szüksége a Szervezővel a Facebook oldalán, vagy a megadott emailen vagy telefonszámon tud kapcsolatba lépni.

 

Pannonhalma, 2020. április 1.

Pannonhalmi Főapátság Vagyonkezelő Kft.

Szervező

 

 

Játékszabályzat kiegészítő melléklete

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Pannonhalmi Főapátság Vagyonkezelő Kft. által szervezett nyereményjátékokra vonatkozó adatkezelési gyakorlatról

 

 1. Adatkezelő megnevezése és adatai

 

Pannonhalmi Főapátság Vagyonkezelő Kft. (továbbiakban: Társaság)

Székhely (egyben postacím): 9090 Pannonhalma, Vár 1.

Telefon: +36-96/570-100

Központi emailcím: hivatal@osb.hu

Adatvédelemért felelős személy neve: Dr. Kovács Ádám Krisztián

Közvetlen elérhetőségei: adatvedelem@osb.hu, telefonszám: +36-96/570-265

 

Az Adatkezelő hivatalos Facebook oldalán az ott elérhető Nyereményjátékszabályzatban foglaltak alapján nyereményjátékot szervez. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A játékban való részvétel feltétele a hozzájárulásuk megadása személyes adataik célhoz kötött kezeléséhez.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja
I. A nyereményjátékban való részvétel, lebonyolítás, sorolás
Személyes adatok köre Jogalapja Célja Személyes adatok forrása
Facebook profilban megadott személyes adatok (név) Az érintett hozzájárulása[1], amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján ad meg

 

a nyereményjátékban való részvétel, lebonyolítás, sorolás, illetve ezzel kapcsolatos kommunikáció Az érintett maga adja meg

 

II. A nyertesek közzététele, értesítése és a nyeremények átadása

Személyes adatok köre Jogalapja Célja Személyes adatok forrása
Név, emailcím, lakcím, telefonszám Az érintett hozzájárulása[2], amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján ad meg

 

A nyertesek közzététele, értesítése és a nyeremények átadása Az érintett maga adja meg

 III. Az adatkezelés időtartama

 

Adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a nyereményjáték végéig, azaz a sorsolás lebonyolításáig, illetve a Nyertes esetében a nyeremény átvételi folyamat végéig kezeli.

IV.Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő adatokat a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – nem kezel, profilalkotást vagy automatizált döntéshozatalt nem végez, és nem továbbít adatot nemzetközi szervezetnek vagy az Európai Unión kívüli harmadik országnak sem. Adatkezelő jelen adatkezelési tevékenységei során további adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 V.Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van az I. pontban szereplő elérhetőségeken keresztül

 1. kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

ezen belül, hogy a Társaságunknál az Ön személyes adatainak kezelése folyamatban van, és ha igen, jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy

 • mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli;
 • továbbá, hogy Társaságunk kinek, mikor milyen célból, milyen jogalapon, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy továbbította az Ön adatait;

A Társaság az ezzel kapcsolatos tájékoztatást első alkalommal díjmentesen biztosítja az Ön számára, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintettek jogainak és személyes adatainak védelme és az adatbiztonsági kötelezettség biztosítása érdekében a Társaság köteles meggyőződni a hozzáférési jogát érvényesíteni kívánó személy és az érintett személyazonosságának egyezőségével. Ennek alapján a tájékoztatás a kérelmező személyazonosításához kötött.

 1. az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését írásban kérni a kiegészítendő, helyesbítendő adat pontosságának hitelt érdemlő igazolásával egyidejűleg;

 

 1. törlését kérni a II.1. és II.2. pontban foglalt adatkezelések tekintetében, azaz a hozzájárulását bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást a marketing megkeresések, hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva tud megtenni, vagy a Társaság I. pontban megadott elérhetőségi adataira küldve. Ebben az esetben minden személyes adatot a Társaság a nyilvántartásából haladéktalanul töröl, amelyet az érintett részére elektronikus vagy postai úton visszaigazol.

A törléshez való jog Önt még az alábbi esetekben is megilleti:

 • a személyes adatokra álláspontja alapján már nincsen szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd IV. f) pont) és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

A törléshez való jogot azon esetekben nem tudja a Társaság biztosítani, ha az adatkezelés jogi kötelezettség céljából vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

 1. a személyes adatai zárolását kérni (adatkezelés korlátozásához való jog), amely során a Társaság a korlátozás jellegét egyértelműen jelölni és azokat az egyéb adatoktól elkülöníteni köteles, amennyiben Ön, mint érintett:
 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

 

 1. Ön jogosult a II. 1. és a II.2. pontban foglalt adatkezelések kapcsán arra, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog).

 

 1. Az adatkezelés ellen Önnek joga van tiltakozni, ha álláspontja alapján a Társaság a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Társaságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön, mint érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A II.1. és II.2. pontban foglalt adatkezelésekkel kapcsolatban annak jogalapjára tekintettel az érintettet ugyanakkor nem illeti meg a tiltakozás joga.

Amennyiben Ön az eddigiekben részletezett jogaival élve, írásban megkeresi Társaságunkat, megkeresésére Társaságunk legfeljebb 25 napon belül válaszol az Ön által megadott elérhetőségre. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

VI.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, akkor

 1. Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
 2. Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye, illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso A Társaság székhelye szerint a perre a Győri Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)., illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

 

[1] GDPR 6. cikk (1) a) pont

[2] GDPR 6. cikk (1) a) pont